Zkontrolujte také:
Stropní podpěra  20-14 kN 1,60-2,90m 100 kusov
Stropní podpěra 20-14 kN 1,60-2,90m 100 kusov

35 087,74 Kč

Běžná cena: 35 922,11 Kč

Nejnižší cena: 34 873,79 Kč
ks

Predpisy

PREDPISY PRE WEBOVÝ OBCHOD

http://serwisbudowy.com

§1

Identifikácia predávajúceho

1, Vlastníkom obchodu je:

Serwis Budowy S.A.

so sídlom v 32-540 Trzebinia ul. Ochronkowa 45

 

NIP: 6282267443

REGON: 365451955

Tel: + 48 731 189 180

E-mail: biuro@serwisbudowy.pl

 

Zapísaný Okresným súdom pre Krakov - Śródmieście v Krakove, XII. hospodársky odbor Národného súdneho registra pod č. 0000638034. Výška základného imania: 100 000,00 PLN.

 

Poštová adresa:

Serwis Budowy S.A.

ul. Ochronkowa 45

32-540 Trzebinia

§2

Všeobecné ustanovenia

1. Internetový obchod [ďalej len "obchod"] vykonáva maloobchodný predaj prostredníctvom internetu na základe týchto pravidiel [ďalej len "pravidlá"].

2. Spotrebiteľ [ďalej len "zákazník"] je fyzická osoba, ktorá uskutočňuje s Obchodom právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej podnikateľskou alebo zárobkovou činnosťou. (Občiansky zákonník, článok 22).

3.Tretí podnikateľ [ďalej len "podnikateľ"] je osoba/subjekt/organizácia, ktorá robí s obchodom právny úkon súvisiaci s jej podnikateľskou a odbornou činnosťou.

4. Pravidlá a predpisy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom/podnikateľom.

5. Tovar dostupný v obchode je bez fyzických a právnych chýb. Výnimkou je tovar vystavený v aukciách obchodu s fyzickou chybou jasne uvedenou v popise. Tieto položky je možné zakúpiť za nižšiu cenu.

6. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v osobitných prípadoch, napr. pri zadaní nesprávnej ceny tovaru.

 

§3

Obstarávanie

1. Objednávky je možné zadávať takto:

prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke obchodu (zákaznícky košík),
e-mailom na adresu uvedenú na webovej stránke obchodu,
telefonicky na číslach uvedených na webovej stránke obchodu.
2. Predpokladom vybavenia objednávky je, že zákazník/podnikateľ poskytne údaje umožňujúce overenie zákazníka/podnikateľa a príjemcu tovaru. Obchod potvrdí prijatie objednávky zaslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú pri odoslaní objednávky s opisom predmetu objednávky. Obchod má právo odmietnuť prijatie objednávky, obmedziť spôsob platby alebo požadovať platbu vopred, ak objednávka vyvoláva oprávnené pochybnosti o správnosti a spoľahlivosti poskytnutých údajov alebo spôsobu platby.

3. Zmluvné strany sú viazané informáciami uvedenými na webovej stránke obchodu o zakúpenom tovare v čase objednávky, najmä: cena, vlastnosti tovaru, jeho vlastnosti, komponenty zahrnuté v súprave, lehoty a spôsob dodania.

4. Informácie na webovej stránke obchodu nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. Pri zadávaní objednávky zákazník/podnikateľ predkladá ponuku na kúpu uvedeného tovaru.

5. Zákazník/podnikateľ podaním objednávky dáva návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na objednané výrobky.

6. Po odoslaní objednávky sa na uvedenú e-mailovú adresu odošle správa s informáciami o ďalších fázach spracovania objednávky:

Po overení podanej objednávky obchod zašle informáciu o prijatí objednávky na spracovanie na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom/podnikateľom. Informácia o prijatí objednávky na spracovanie je vyhlásením predávajúceho o prijatí ponuky podľa § 3.5 vyššie a jej prijatím zákazníkom/podnikateľom je kúpna zmluva uzatvorená.
7. Po uzatvorení kúpnej zmluvy Obchod potvrdí Zákazníkovi/Podnikateľovi svoje obchodné podmienky zaslaním na e-mailovú adresu Zákazníka/Podnikateľa alebo písomne na adresu, ktorú Zákazník/Podnikateľ uviedol pri zadaní objednávky.

8. Ak si zvolíte formu platby bankovým prevodom, lehota platnosti zmluvy sa počíta od okamihu pripísania finančných prostriedkov za objednávku zákazníka/podnikateľa na bankový účet obchodu.

9. Obchod zodpovedá Zákazníkovi/Podnikateľovi na základe zákona o záruke upraveného Občianskym zákonníkom z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov) po dobu 24 mesiacov (v prípade nového tovaru) alebo po dobu 12 mesiacov (v prípade všetkého použitého tovaru). Podrobný opis postupu podávania sťažností nájdete v § 6 tohto poriadku.

 

 §4

Platby

1. Zákazník/podnikateľ má možnosť výberu spôsobu platby:

platba v hotovosti pri osobnom odbere (v hotovosti),
platba pri dodaní tovaru (dobierka).

2. Podmienkou na vydanie tovaru je zaplatenie za tovar a prepravu.

3. Poskytovateľom online platobných služieb je spoločnosť Blue Media S.A.

4. V prípade potreby vrátenia peňazí za transakciu, ktorú zákazník uskutočnil platobnou kartou, predávajúci vykoná vrátenie peňazí na bankový účet priradený k platobnej karte zákazníka.

Prevádzkovatelia platobných kariet dostupných v službe "Platby obchodníkov"

Víza
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

 

§5

Odoslanie tovaru

1. Objednaný tovar Obchod odosiela prostredníctvom kuriérskych spoločností alebo ho poskytuje na osobný odber v pobočke Obchodu na adrese:

Serwis Budowy S.A.

ul. Ochronkowa 45

32-540 Trzebinia

2. preprava tovaru len na území Poľska (existuje možnosť individuálneho ocenenia prepravy mimo Poľska. Otázky posielajte na adresu biuro@serwisbudowy.pl).

3. V prípade výberu formy doručenia "Individuálne oceňovanie dopravy" budú náklady na dopravu vypočítané individuálne. Pre určenie nákladov nás prosím kontaktujte na biuro@serwisbudowy.pl alebo na čísle + 48 61 306 75 61.

 

§6

Sťažnosti

1. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou by mal zákazník/podnikateľ zaslať reklamovaný tovar späť do obchodu spolu s popisom nesúladu. Náklady na dopravu hradí zákazník/podnikateľ. Adresa, na ktorú má zákazník/podnikateľ zaslať tovar späť:

Serwis Budowy S.A.

ul. Ochronkowa 45

32-540 Trzebinia

2. Obchod reaguje na reklamáciu zákazníka/podnikateľa do 14 dní od vrátenia tovaru s popisom nezrovnalosti.

3. Ak je súčasťou vybavenia oprávnenej reklamácie zaslanie nového tovaru Zákazníkovi/Podnikateľovi alebo odstránenie nezhody, náklady na doručenie znáša Obchod.

4. V prípade uznania reklamácie obchod uhradí zákazníkovi/podnikateľovi náklady na dopravu tovaru.

5. Každý zákazník/podnikateľ môže využiť mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a sťažností. V tejto súvislosti môže zákazník/podnik využiť sprostredkovanie. Zoznamy stálych mediátorov a existujúcich mediačných centier poskytujú a sprístupňujú predsedovia príslušných okresných súdov. Viac informácií o riešení spotrebiteľských sporov nájdete na stránke http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

6. Vzor reklamačného formulára je uvedený v prílohe č. 2 k obchodným podmienkam.

7. Obchod zodpovedá zákazníkovi/podnikateľovi na základe zákona o záruke upraveného Občianskym zákonníkom z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93, v znení neskorších predpisov) po dobu 24 mesiacov (na nový tovar) alebo po dobu 12 mesiacov (na všetok použitý tovar).

8. Zákazník/podnikateľ môže pri výskyte vady požadovať od obchodu (v rámci práva na záruku):

nahradiť tovar novým tovarom;
opraviť tovar;
znížiť cenu;
odstúpiť od zmluvy - ak je chyba závažná.
Obchod odpovie na žiadosti zákazníka/podnikateľa do 14 dní od prijatia žiadosti. Obchod zváži požiadavky zákazníka/podniku s prihliadnutím na tieto okolnosti:

jednoduchosť a rýchlosť výmeny alebo opravy tovaru;
Povaha chyby - či je podstatná alebo nepodstatná;
či bol tovar predtým inzerovaný.
9. Obchod môže odmietnuť požiadavku zákazníka/obchodníka na výmenu alebo opravu tovaru za podmienky, že výmena alebo oprava tovaru nie je možná (napr. z dôvodu ukončenia výroby niektorých náhradných dielov alebo celého tovaru) alebo by si v porovnaní s druhou z možných požiadaviek vyžiadala neprimerané náklady (napr. požiadavka na výmenu celého zariadenia za nové, ak sa poškodenie týka jedného prvku nízkej hodnoty). Predajňa v takom prípade navrhne alternatívne riešenie.

§7

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Na základe zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

2. Právo na odstúpenie od zmluvy je účinné, ak zákazník zašle do 14 dní odo dňa doručenia tovaru vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí podať vyhlásenie pred jej uplynutím. Vyhlásenie možno urobiť na tlačive, ktorého vzor je pripojený k zákonu o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (tvorí prílohu č. 1 k rokovaciemu poriadku) alebo e-mailom na adresu: biuro@serwisbudowy.pl.

3. Zákazník je povinný vrátiť tovar do 14 dní od podania vyhlásenia o odstúpení od zmluvy na vlastné náklady do obchodu.

4. Obchod do 3 pracovných dní od prijatia skontroluje stav vráteného výrobku.

5. Obchod vráti finančné prostriedky rovnakým spôsobom platby, aký použil zákazník. V prípade platby kreditnou kartou sa vrátenie peňazí uskutoční na kartu.

6. Ak si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia tovaru ako najlacnejší, ktorý ponúka Obchod, Obchod neuhradí Zákazníkovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli. Obchod preplatí zákazníkovi len náklady na najlacnejšie dodanie tovaru.

7. Zákazník hradí všetky priame náklady spojené s vrátením tovaru (napr. balné, zabezpečenie, poštovné).

8. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

pri ktorých je predmetom plnenia nerepasovaný predmet vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb (napr. individuálne tlačené materiály);
pri ktorých je predmetom plnenia dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom zákazníka pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako ho obchod informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy;
ak je predmetom plnenia zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový softvér dodaný v zapečatenom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;
pri ktorých je predmetom plnenia vec dodaná v zapečatenom obale, ktorý sa po otvorení obalu nemôže vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;
poskytnutie služby, ak obchod vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom zákazníka, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný o tom, že po vykonaní služby obchodom stráca právo na odstúpenie od zmluvy;
pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré obchod nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred koncom lehoty na odstúpenie od zmluvy;
pri ktorých je protihodnotou tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou dobou trvanlivosti;
pri ktorých je predmetom plnenia vec, ktorá je svojou povahou po dodaní neoddeliteľná od iných vecí;
ak sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť;
v ktorom Zákazník výslovne požiadal, aby k nemu Obchod prišiel vykonať naliehavú opravu alebo údržbu (ak Obchod poskytne ďalšie služby iné, ako Zákazník požadoval, alebo dodá iné položky ako náhradné diely potrebné na opravu alebo údržbu, Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ide o ďalšie služby alebo položky);
dodávky novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
uzavreté verejnou dražbou;
poskytovanie ubytovania na iné ako obytné účely, preprava tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby týkajúce sa voľného času, zábavy, športových alebo kultúrnych podujatí, ak je v zmluve uvedený dátum alebo obdobie poskytnutia služby.
9. Podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

§8

Duševné vlastníctvo

1. Je zakázané používať akékoľvek materiály uverejnené na webovej stránke obchodu (vrátane fotografií a popisov tovaru) bez písomného súhlasu obchodu.

§9

Ochrana súkromia

1. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov výlučne na účely vybavenia objednávky.

2. Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 101, položka 926, v znení neskorších predpisov).

3. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu, právo požadovať ukončenie ich spracúvania a právo namietať proti ich spracúvaniu.

§10

Nadobudnutie účinnosti a zmena rokovacieho poriadku

1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke obchodu.

2. Tieto Podmienky môžu byť zmenené a doplnené.

3. Zmeny a doplnenia pravidiel a predpisov sa uverejnia na webovej stránke obchodu.

4. Informácie o zmenách obchodných podmienok budú zákazníkovi/podnikateľovi zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

5. Zmeny a doplnenia pravidiel a predpisov nadobúdajú účinnosť po 14 dňoch od ich uverejnenia spôsobom uvedeným v odseku 3.

6. Obchod má za to, že zákazník/podnikateľ zmeny obchodných podmienok akceptoval, ak do konca lehoty uvedenej v odseku 5 od zmluvy neodstúpil.

7. Na záležitosti, ktoré nie sú upravené ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, sa vzťahuje poľské právo, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014.

§11

Pravidlá a predpisy vernostného programu

1. 25 bodov za 500 PLN - body sa udeľujú za jednotlivé objednávky. Počet bodov sa vypočíta zo súčtu cien produktov po zohľadnení zliav.

2. body sa získavajú za všetky produkty

3. body sa pridajú, keď sa stav objednávky zmení na "odoslaná".

4. body sa odoberú, keď sa stav objednávky zmení na zrušený

5. zákazník získa 10 bodov za prihlásenie sa na odber noviniek.

6. za pridanie recenzie produktu 2 body. - Body pripísané po prijatí správcom

7.Shipping náklady nie sú zahrnuté len pre registrovaných zákazníkov

Výmena bodov

1. konverzný pomer bodov 1pct = 1zł

2. zákazník môže vymeniť body za akékoľvek produkty dostupné v obchode

3. body je možné vymeniť za produkty len pri nákupe v obchode

4. na výmenu bodov za produkty musíte nakúpiť minimálne za 1000 zł

5. v jednom okamihu je možné uplatniť maximálne 500 bodov

Vysporiadanie uvedených produktov

1. za každú jednotku výrobku sa účtuje symbolický poplatok vo výške 1,23 PLN

Dátum skončenia platnosti bodov

1. platnosť bodov končí 90 dní po ich získaní

 

 

 

 

 

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium